A citation-based method for searching scientific literature

Rhonda G Kost, Stephen M Poppel, Barry S Coller. J Clin Transl Sci 2017
Times Cited: 4Xinkui Liu, Jiarui Wu, Dan Zhang, Zhitong Bing, Jinhui Tian, Mengwei Ni, Xiaomeng Zhang, Ziqi Meng, Shuyu Liu. Front Genet 2018
Times Cited: 56
List of shared articlesTimes cited

Application of next-generation sequencing technology to precision medicine in cancer: joint consensus of the Tumor Biomarker Committee of the Chinese Society of Clinical Oncology.
Xuchao Zhang, Zhiyong Liang, Shengyue Wang, Shun Lu, Yong Song, Ying Cheng, Jianming Ying, Weiping Liu, Yingyong Hou, Yangqiu Li,[...].  2019
8