A citation-based method for searching scientific literature

Thomas D Goddard, Conrad C Huang, Elaine C Meng, Eric F Pettersen, Gregory S Couch, John H Morris, Thomas E Ferrin. Protein Sci 2018
Times Cited: 996Sjors H W Scheres, Shaoxia Chen. Nat Methods 2012
Times Cited: 692
List of shared articlesTimes cited

Conformational dynamics of SARS-CoV-2 trimeric spike glycoprotein in complex with receptor ACE2 revealed by cryo-EM.
Cong Xu, Yanxing Wang, Caixuan Liu, Chao Zhang, Wenyu Han, Xiaoyu Hong, Yifan Wang, Qin Hong, Shutian Wang, Qiaoyu Zhao,[...]. Sci Adv 2021
59


Structural basis for the shared neutralization mechanism of three classes of human papillomavirus type 58 antibodies with disparate modes of binding.
Maozhou He, Xin Chi, Zhenghui Zha, Yunbing Li, Jie Chen, Yang Huang, Shiwen Huang, Miao Yu, Zhiping Wang, Shuo Song,[...]. J Virol 2021
0

Gating the pore of the calcium-activated chloride channel TMEM16A.
Andy K M Lam, Jan Rheinberger, Cristina Paulino, Raimund Dutzler. Nat Commun 2021
6

SARM1 is a metabolic sensor activated by an increased NMN/NAD+ ratio to trigger axon degeneration.
Matthew D Figley, Weixi Gu, Jeffrey D Nanson, Yun Shi, Yo Sasaki, Katie Cunnea, Alpeshkumar K Malde, Xinying Jia, Zhenyao Luo, Forhad K Saikot,[...]. Neuron 2021
15

N-terminal domain antigenic mapping reveals a site of vulnerability for SARS-CoV-2.
Matthew McCallum, Anna De Marco, Florian A Lempp, M Alejandra Tortorici, Dora Pinto, Alexandra C Walls, Martina Beltramello, Alex Chen, Zhuoming Liu, Fabrizia Zatta,[...]. Cell 2021
137