A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 149Jun Lu, Gad Getz, Eric A Miska, Ezequiel Alvarez-Saavedra, Justin Lamb, David Peck, Alejandro Sweet-Cordero, Benjamin L Ebert, Raymond H Mak, Adolfo A Ferrando, James R Downing, Tyler Jacks, H Robert Horvitz, Todd R Golub. Nature 2005
Times Cited: 6923
List of shared articlesTimes cited

Bioinspired Framework Nucleic Acid Capture Sensitively and Rapidly Resolving MicroRNAs Biomarkers in Living Cells.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yiyi Zhang, Wei Wei, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2020
12

Palindromic probe-mediated strand displacement amplification for highly sensitive and selective microRNA imaging.
Huo Xu, Huimin Niu, Jingtao Liu, Yafeng Zhang, Hongwei Yin, Dengyou Liu, Zhou Jiang, Suhong Yu, Zai-Sheng Wu. Talanta 2020
0

Quantitative zeptomolar imaging of miRNA cancer markers with nanoparticle assemblies.
Aihua Qu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Changlong Hao, Xiaoling Wu, Chuanlai Xu, Nicholas A Kotov, Hua Kuang. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
29

MicroRNA Triggered DNA "Nano Wheel" for Visualizing Intracellular microRNA via Localized DNA Cascade Reaction.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yu Cao, Yiyi Zhang, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2019
15


Intracellular MicroRNA imaging using telomerase-catalyzed FRET ratioflares with signal amplification.
Liman Xian, Haoying Ge, Feng Xu, Ning Xu, Jiangli Fan, Kun Shao, Xiaojun Peng. Chem Sci 2019
13