A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 149Wen Zhou, Qiang Li, Huiqiao Liu, Jie Yang, Dingbin Liu. ACS Nano 2017
Times Cited: 53
List of shared articlesTimes cited

Self-assembled nanomaterials for biosensing and therapeutics: recent advances and challenges.
Shan Huang, Yuexin Song, Zhimei He, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Analyst 2021
0

Synthesis, Assembly, Optical Properties, and Sensing Applications of Plasmonic Gap Nanostructures.
Jae-Myoung Kim, Chungyeon Lee, Yeonhee Lee, Jinhaeng Lee, So-Jung Park, Sungho Park, Jwa-Min Nam. Adv Mater 2021
2

Nucleic Acid Tests for Clinical Translation.
Min Li, Fangfei Yin, Lu Song, Xiuhai Mao, Fan Li, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo, Qiang Xia. Chem Rev 2021
0

Nucleic-Acid Structures as Intracellular Probes for Live Cells.
Devleena Samanta, Sasha B Ebrahimi, Chad A Mirkin. Adv Mater 2020
41

DNA-Functionalized Plasmonic Nanomaterials for Optical Biosensing.
Yuanyuan Tian, Lei Zhang, Lianhui Wang. Biotechnol J 2020
13

Recent progress of SERS optical nanosensors for miRNA analysis.
Yudie Sun, Lin Shi, Lan Mi, Ruiyan Guo, Tao Li. J Mater Chem B 2020
6

DNA-Based Nanostructures for Live-Cell Analysis.
Sasha B Ebrahimi, Devleena Samanta, Chad A Mirkin. J Am Chem Soc 2020
31

Target-Induced Core-Satellite Nanostructure Assembly Strategy for Dual-Signal-On Fluorescence Imaging and Raman Quantification of Intracellular MicroRNA Guided Photothermal Therapy.
Na Li, Fuzhi Shen, Zhiheng Cai, Wenzhen Pan, Yiming Yin, Xuan Deng, Xing Zhang, Jeremiah Ong'achwa Machuki, Yanyan Yu, Dongzhi Yang,[...]. Small 2020
5

Nucleic Acids Analysis.
Yongxi Zhao, Xiaolei Zuo, Qian Li, Feng Chen, Yan-Ru Chen, Jinqi Deng, Da Han, Changlong Hao, Fujian Huang, Yanyi Huang,[...]. Sci China Chem 2020
14