A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 152Xiangdan Meng, Kai Zhang, Wenhao Dai, Yu Cao, Fan Yang, Haifeng Dong, Xueji Zhang. Chem Sci 2018
Times Cited: 35
List of shared articlesTimes cited

Self-assembled nanomaterials for biosensing and therapeutics: recent advances and challenges.
Shan Huang, Yuexin Song, Zhimei He, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. Analyst 2021
0

Nucleic Acid Tests for Clinical Translation.
Min Li, Fangfei Yin, Lu Song, Xiuhai Mao, Fan Li, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo, Qiang Xia. Chem Rev 2021
0

Cancer Cell Membrane Vesicle for Multiplex MicroRNA Imaging in Living Cells.
Huiting Lu, Keke Guo, Yu Cao, Fan Yang, Dongdong Wang, Lei Dou, Yayun Liu, Haifeng Dong. Anal Chem 2020
7

Bioinspired Framework Nucleic Acid Capture Sensitively and Rapidly Resolving MicroRNAs Biomarkers in Living Cells.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yiyi Zhang, Wei Wei, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2020
12

Quantitative Detection and Imaging of Multiple Biological Molecules in Living Cells for Cell Screening.
Shan Huang, Qianying Zhang, Huiqin Yao, Wenjing Wang, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu. ACS Sens 2020
5

Recent progress of SERS optical nanosensors for miRNA analysis.
Yudie Sun, Lin Shi, Lan Mi, Ruiyan Guo, Tao Li. J Mater Chem B 2020
6

A Janus 3D DNA nanomachine for simultaneous and sensitive fluorescence detection and imaging of dual microRNAs in cancer cells.
Zezhou Yang, Xin Peng, Peng Yang, Ying Zhuo, Ya-Qin Chai, Wenbin Liang, Ruo Yuan. Chem Sci 2020
9

MicroRNA Triggered DNA "Nano Wheel" for Visualizing Intracellular microRNA via Localized DNA Cascade Reaction.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yu Cao, Yiyi Zhang, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2019
16