A citation-based method for searching scientific literature

Wei Ma, Pan Fu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. J Am Chem Soc 2017
Times Cited: 152Aihua Qu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Changlong Hao, Xiaoling Wu, Chuanlai Xu, Nicholas A Kotov, Hua Kuang. Proc Natl Acad Sci U S A 2019
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited

Rationally Programming Nanomaterials with DNA for Biomedical Applications.
Liangcan He, Jing Mu, Oleg Gang, Xiaoyuan Chen. Adv Sci (Weinh) 2021
2

Ratiometric FRET Encoded Hierarchical ZrMOF @ Au Cluster for Ultrasensitive Quantifying MicroRNA In Vivo.
Zichen Liang, Changlong Hao, Chen Chen, Wei Ma, Maozhong Sun, Liguang Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang. Adv Mater 2021
0

Zeptomole Imaging of Cytosolic MicroRNA Cancer Biomarkers with A Light-Controlled Nanoantenna.
Yang Song, Xiaoli Cai, Grayson Ostermeyer, Shichao Ding, Dan Du, Yuehe Lin. Nanomicro Lett 2021
0


Tetrahedron Probes for Ultrasensitive In Situ Detection of Telomerase and Surface Glycoprotein Activity in Living Cells.
Xiao Guo, Xiaoling Wu, Maozhong Sun, Liguang Xu, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Anal Chem 2020
8

DNA-Driven Nanoparticle Assemblies for Biosensing and Bioimaging.
Yuan Zhao, Lixia Shi, Hua Kuang, Chuanlai Xu. Top Curr Chem (Cham) 2020
3

Bioinspired Framework Nucleic Acid Capture Sensitively and Rapidly Resolving MicroRNAs Biomarkers in Living Cells.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yiyi Zhang, Wei Wei, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2020
12


Palindromic probe-mediated strand displacement amplification for highly sensitive and selective microRNA imaging.
Huo Xu, Huimin Niu, Jingtao Liu, Yafeng Zhang, Hongwei Yin, Dengyou Liu, Zhou Jiang, Suhong Yu, Zai-Sheng Wu. Talanta 2020
0

A Janus 3D DNA nanomachine for simultaneous and sensitive fluorescence detection and imaging of dual microRNAs in cancer cells.
Zezhou Yang, Xin Peng, Peng Yang, Ying Zhuo, Ya-Qin Chai, Wenbin Liang, Ruo Yuan. Chem Sci 2020
9

Self-Immolative Fluorescent and Raman Probe for Real-Time Imaging and Quantification of γ-Glutamyl Transpeptidase in Living Cells.
Yang Zhang, Gengwu Zhang, Peng Yang, Basem Moosa, Niveen M Khashab. ACS Appl Mater Interfaces 2019
4