A citation-based method for searching scientific literature

Xiaojie Qiu, Qi Mao, Ying Tang, Li Wang, Raghav Chawla, Hannah A Pliner, Cole Trapnell. Nat Methods 2017
Times Cited: 766Karthik Shekhar, Sylvain W Lapan, Irene E Whitney, Nicholas M Tran, Evan Z Macosko, Monika Kowalczyk, Xian Adiconis, Joshua Z Levin, James Nemesh, Melissa Goldman, Steven A McCarroll, Constance L Cepko, Aviv Regev, Joshua R Sanes. Cell 2016
Times Cited: 480
List of shared articlesTimes cited

Single-cell transcriptomics identifies limbal stem cell population and cell types mapping its differentiation trajectory in limbal basal epithelium of human cornea.
De-Quan Li, Sangbae Kim, Jin-Miao Li, Qianmiao Gao, Jongsu Choi, Fang Bian, Jiaoyue Hu, Yun Zhang, Jin Li, Rong Lu,[...]. Ocul Surf 2021
5


Elucidating the cellular dynamics of the brain with single-cell RNA sequencing.
Aida Cardona-Alberich, Manon Tourbez, Sarah F Pearce, Christopher R Sibley. RNA Biol 2021
3

Profiling Chromatin Accessibility at Single-cell Resolution.
Sarthak Sinha, Ansuman T Satpathy, Weiqiang Zhou, Hongkai Ji, Jo A Stratton, Arzina Jaffer, Nizar Bahlis, Sorana Morrissy, Jeff A Biernaskie. Genomics Proteomics Bioinformatics 2021
1

Single-cell RNA sequencing: A new opportunity for retinal research.
Mengling You, Rong Rong, Zhou Zeng, Haibo Li, Xiaobo Xia, Dan Ji. Wiley Interdiscip Rev RNA 2021
0

0

Molecular identity of human limbal heterogeneity involved in corneal homeostasis and privilege.
Shengqian Dou, Qun Wang, Xia Qi, Bin Zhang, Hui Jiang, Shengwen Chen, Haoyun Duan, Yao Lu, Jiaoyang Dong, Yihai Cao,[...]. Ocul Surf 2021
5