A citation-based method for searching scientific literature

Brynn Levy, Ronald Wapner. Fertil Steril 2018
Times Cited: 96Jing Wang, Lin Chen, Cong Zhou, Li Wang, Hanbing Xie, Yuanyuan Xiao, Hongmei Zhu, Ting Hu, Zhu Zhang, Qian Zhu, Zhiying Liu, Shanlin Liu, He Wang, Mengnan Xu, Zhilin Ren, Fuli Yu, David S Cram, Hongqian Liu. Am J Obstet Gynecol 2018
Times Cited: 29
List of shared articlesTimes cited


REDBot: Natural language process methods for clinical copy number variation reporting in prenatal and products of conception diagnosis.
Mengmeng Liu, Yunshan Zhong, Hongqian Liu, Desheng Liang, Erhong Liu, Yu Zhang, Feng Tian, Qiaowei Liang, David S Cram, Hua Wang,[...]. Mol Genet Genomic Med 2020
2

Copy number variation sequencing combined with quantitative fluorescence polymerase chain reaction in clinical application of pregnancy loss.
Lin Chen, Li Wang, Feng Tang, Yang Zeng, Daishu Yin, Cong Zhou, Hongmei Zhu, Linping Li, Lili Zhang, Jing Wang. J Assist Reprod Genet 2021
0

Trio-Based Low-Pass Genome Sequencing Reveals Characteristics and Significance of Rare Copy Number Variants in Prenatal Diagnosis.
Matthew Hoi Kin Chau, Jicheng Qian, Zihan Chen, Ying Li, Yu Zheng, Wing Ting Tse, Yvonne K Kwok, Tak Yeung Leung, Zirui Dong, Kwong Wai Choy. Front Genet 2021
0

A Rapid PCR-Free Next-Generation Sequencing Method for the Detection of Copy Number Variations in Prenatal Samples.
Xiya Zhou, Xiangbin Chen, Yulin Jiang, Qingwei Qi, Na Hao, Chengkun Liu, Mengnan Xu, David S Cram, Juntao Liu. Life (Basel) 2021
1

Segmental aneuploidies in fetuses with isolated echogenic intracardiac focus among women younger than 35 years.
Jing Wang, Lin Chen, Li Wang, Daishu Yin, Yang Zeng, Feng Tang, Yu Tian, Hongqian Liu. Sci Rep 2020
0

Prenatal Diagnosis by Chromosome Microarray Analysis, An Indian Experience.
Meena Bajaj Lall, Shruti Agarwal, Preeti Paliwal, Pushpa Saviour, Anju Joshi, Arti Joshi, Surbhi Mahajan, Sunita Bijarnia-Mahay, Ratna Dua Puri, I C Verma. J Obstet Gynaecol India 2021
0