A citation-based method for searching scientific literature
Shogo Endo, Fumihiro Shutoh, Tung Le Dinh, Takehito Okamoto, Toshio Ikeda, Michiyuki Suzuki, Shigenori Kawahara, Dai Yanagihara, Yamato Sato, Kazuyuki Yamada, Toshiro Sakamoto, Yutaka Kirino, Nicholas A Hartell, Kazuhiko Yamaguchi, Shigeyoshi Itohara, Angus C Nairn, Paul Greengard, Soichi Nagao, Masao Ito. Proc Natl Acad Sci U S A 2009
Times Cited: 26
List of shared articlesTimes cited