A citation-based method for searching scientific literature

Jing Feng, Jialie Luo, Pu Yang, Junhui Du, Brian S Kim, Hongzhen Hu. Science 2018
Times Cited: 92Sanjeev S Ranade, Seung-Hyun Woo, Adrienne E Dubin, Rabih A Moshourab, Christiane Wetzel, Matt Petrus, Jayanti Mathur, Valérie Bégay, Bertrand Coste, James Mainquist, A J Wilson, Allain G Francisco, Kritika Reddy, Zhaozhu Qiu, John N Wood, Gary R Lewin, Ardem Patapoutian. Nature 2014
Times Cited: 423
List of shared articlesTimes cited

Gi-coupled receptor activation potentiates Piezo2 currents via Gβγ.
John Smith Del Rosario, Yevgen Yudin, Songxue Su, Cassandra M Hartle, Tooraj Mirshahi, Tibor Rohacs. EMBO Rep 2020
11

Piezo2 downregulation via the Cre-lox system affects aqueous humor dynamics in mice.
Jingwang Fang, Fei Hou, Shen Wu, Yani Liu, Linna Wang, Jingxue Zhang, Ningli Wang, Kewei Wang, Wei Zhu. Mol Vis 2021
3

A spinal neural circuitry for converting touch to itch sensation.
Sihan Chen, Xiao-Fei Gao, Yuxi Zhou, Ben-Long Liu, Xian-Yu Liu, Yufen Zhang, Devin M Barry, Kun Liu, Yingfu Jiao, Rita Bardoni,[...]. Nat Commun 2020
10


Piezo2 expression and its alteration by mechanical forces in mouse mesangial cells and renin-producing cells.
Yuki Mochida, Koji Ochiai, Takashi Nagase, Keiko Nonomura, Yoshihiro Akimoto, Hiroshi Fukuhara, Tatsuo Sakai, George Matsumura, Yoshihiro Yamaguchi, Miki Nagase. Sci Rep 2022
0

Patch-seq of mouse DRG neurons reveals candidate genes for specific mechanosensory functions.
Thibaud Parpaite, Lucie Brosse, Nina Séjourné, Amandine Laur, Yasmine Mechioukhi, Patrick Delmas, Bertrand Coste. Cell Rep 2021
5

Structural Designs and Mechanogating Mechanisms of the Mechanosensitive Piezo Channels.
Yan Jiang, Xuzhong Yang, Jinghui Jiang, Bailong Xiao. Trends Biochem Sci 2021
31

Mechanical sensing protein PIEZO1 regulates bone homeostasis via osteoblast-osteoclast crosstalk.
Lijun Wang, Xiuling You, Sutada Lotinun, Lingli Zhang, Nan Wu, Weiguo Zou. Nat Commun 2020
119

Mechanically Activated Piezo Channels Mediate Touch and Suppress Acute Mechanical Pain Response in Mice.
Mingmin Zhang, Yanfeng Wang, Jie Geng, Shuqin Zhou, Bailong Xiao. Cell Rep 2019
52


PIEZO1 transduces mechanical itch in mice.
Rose Z Hill, Meaghan C Loud, Adrienne E Dubin, Brooke Peet, Ardem Patapoutian. Nature 2022
8

Peripheral Mechanobiology of Touch-Studies on Vertebrate Cutaneous Sensory Corpuscles.
Ramón Cobo, Jorge García-Piqueras, Yolanda García-Mesa, Jorge Feito, Olivia García-Suárez, Jose A Vega. Int J Mol Sci 2020
9

Extracellular ATP and cAMP signaling promote Piezo2-dependent mechanical allodynia after trigeminal nerve compression injury.
Zhaoke Luo, Xinyue Liao, Lili Luo, Qitong Fan, Xiaofen Zhang, Yuefeng Guo, Feng Wang, Zucheng Ye, Daoshu Luo. J Neurochem 2022
3

The Form and Function of PIEZO2.
Marcin Szczot, Alec R Nickolls, Ruby M Lam, Alexander T Chesler. Annu Rev Biochem 2021
17

Maturational Changes in Mouse Cutaneous Touch and Piezo2-Mediated Mechanotransduction.
Niklas Michel, Pratibha Narayanan, Orr Shomroni, Manuela Schmidt. Cell Rep 2020
4

Piezo2 mechanosensitive ion channel is located to sensory neurons and nonneuronal cells in rat peripheral sensory pathway: implications in pain.
Seung Min Shin, Francie Moehring, Brandon Itson-Zoske, Fan Fan, Cheryl L Stucky, Quinn H Hogan, Hongwei Yu. Pain 2021
9

Sex-Dependent Reduction in Mechanical Allodynia in the Sural-Sparing Nerve Injury Model in Mice Lacking Merkel Cells.
Sang-Min Jeon, Dennis Chang, Aleksander Geske, David D Ginty, Michael J Caterina. J Neurosci 2021
0

Piezo2 is not an indispensable mechanosensor in murine cardiomyocytes.
Benjamin Kloth, Giulia Mearini, Florian Weinberger, Justus Stenzig, Birgit Geertz, Jutta Starbatty, Diana Lindner, Udo Schumacher, Hermann Reichenspurner, Thomas Eschenhagen,[...]. Sci Rep 2022
1

Piezo channels in the urinary system.
Xu Li, Junwei Hu, Xuedan Zhao, Juanjuan Li, Yuelai Chen. Exp Mol Med 2022
2