A citation-based method for searching scientific literature

Yanjie Fan, Yanming Wu, Lili Wang, Yu Wang, Zhuwen Gong, Wenjuan Qiu, Jingmin Wang, Huiwen Zhang, Xing Ji, Jun Ye, Lianshu Han, Xingming Jin, Yongnian Shen, Fei Li, Bing Xiao, Lili Liang, Xia Zhang, Xiaomin Liu, Xuefan Gu, Yongguo Yu. BMC Med Genomics 2018
Times Cited: 11



Sarah E Soden, Carol J Saunders, Laurel K Willig, Emily G Farrow, Laurie D Smith, Josh E Petrikin, Jean-Baptiste LePichon, Neil A Miller, Isabelle Thiffault, Darrell L Dinwiddie, Greyson Twist, Aaron Noll, Bryce A Heese, Lee Zellmer, Andrea M Atherton, Ahmed T Abdelmoity, Nicole Safina, Sarah S Nyp, Britton Zuccarelli, Ingrid A Larson, Ann Modrcin, Suzanne Herd, Mitchell Creed, Zhaohui Ye, Xuan Yuan, Robert A Brodsky, Stephen F Kingsmore. Sci Transl Med 2014
Times Cited: 309




List of shared articles



Times cited

Genetic Testing in Neurodevelopmental Disorders.
Juliann M Savatt, Scott M Myers. Front Pediatr 2021
5