A citation-based method for searching scientific literature

Thanuja M Y, Anupama C, Sudhir H Ranganath. Adv Drug Deliv Rev 2018
Times Cited: 57Ting Kang, Qianqian Zhu, Dan Wei, Jingxian Feng, Jianhui Yao, Tianze Jiang, Qingxiang Song, Xunbin Wei, Hongzhuan Chen, Xiaoling Gao, Jun Chen. ACS Nano 2017
Times Cited: 236
List of shared articlesTimes cited

Recent Advances in Nano-Therapeutic Strategies for Osteoarthritis.
Xinjing Guo, Jia Lou, Fazhan Wang, Daoyang Fan, Zhihai Qin. Front Pharmacol 2022
2

Recent advances in biological membrane-based nanomaterials for cancer therapy.
Mengling Shen, Xiaojie Wu, Minqian Zhu, Xuan Yi. Biomater Sci 2022
0

Cell Membrane Coating Technology: A Promising Strategy for Biomedical Applications.
Yao Liu, Jingshan Luo, Xiaojia Chen, Wei Liu, Tongkai Chen. Nanomicro Lett 2019
76

Macrophage Cell Membrane-Cloaked Nanoplatforms for Biomedical Applications.
Joana Lopes, Daniela Lopes, Miguel Pereira-Silva, Diana Peixoto, Francisco Veiga, Michael R Hamblin, João Conde, Claudia Corbo, Ehsan Nazarzadeh Zare, Milad Ashrafizadeh,[...]. Small Methods 2022
4

Biomimetic Nanocarriers for Cancer Target Therapy.
Clara Guido, Gabriele Maiorano, Barbara Cortese, Stefania D'Amone, Ilaria Elena Palamà. Bioengineering (Basel) 2020
17

Nanoplateletsomes restrain metastatic tumor formation through decoy and active targeting in a preclinical mouse model.
Longlong Zhang, Yuefei Zhu, Xunbin Wei, Xing Chen, Yang Li, Ying Zhu, Jiaxuan Xia, Yiheng Huang, Yongzhuo Huang, Jianxin Wang,[...]. Acta Pharm Sin B 2022
0

Cell Membrane-Derived Vesicle: A Novel Vehicle for Cancer Immunotherapy.
Caili Xu, Dianwen Ju, Xuyao Zhang. Front Immunol 2022
4

Cell-mediated and cell membrane-coated nanoparticles for drug delivery and cancer therapy.
Serkan Yaman, Uday Chintapula, Edgar Rodriguez, Harish Ramachandramoorthy, Kytai T Nguyen. Cancer Drug Resist 2020
11