A citation-based method for searching scientific literature

Mingjian Du, Zhijian J Chen. Science 2018
Times Cited: 204Simon Alberti, Amy Gladfelter, Tanja Mittag. Cell 2019
Times Cited: 502
List of shared articlesTimes cited

A framework for understanding the functions of biomolecular condensates across scales.
Andrew S Lyon, William B Peeples, Michael K Rosen. Nat Rev Mol Cell Biol 2021
48

Assembling the right type of switch: Protein condensation to signal cell death.
Marta Badia, Benedetta Bolognesi. Curr Opin Cell Biol 2021
0

Prolonged activation of innate immune pathways by a polyvalent STING agonist.
Suxin Li, Min Luo, Zhaohui Wang, Qiang Feng, Jonathan Wilhelm, Xu Wang, Wei Li, Jian Wang, Agnieszka Cholka, Yang-Xin Fu,[...]. Nat Biomed Eng 2021
7

Phase separation of DNA: From past to present.
John T King, Anisha Shakya. Biophys J 2021
3

Liquid Biomolecular Condensates and Viral Lifecycles: Review and Perspectives.
Temitope Akhigbe Etibor, Yohei Yamauchi, Maria João Amorim. Viruses 2021
7

Integration of Data from Liquid-Liquid Phase Separation Databases Highlights Concentration and Dosage Sensitivity of LLPS Drivers.
Nazanin Farahi, Tamas Lazar, Shoshana J Wodak, Peter Tompa, Rita Pancsa. Int J Mol Sci 2021
2

MiR-490-3p Silences CDK1 and Inhibits the Proliferation of Colon Cancer Through an LLPS-Dependent miRISC System.
Da Qin, Rui Wei, Shengtao Zhu, Li Min, Shutian Zhang. Front Mol Biosci 2021
0

Mechanisms and regulation underlying membraneless organelle plasticity control.
Hazrat Ismail, Xu Liu, Fengrui Yang, Junying Li, Ayesha Zahid, Zhen Dou, Xing Liu, Xuebiao Yao. J Mol Cell Biol 2021
2

Higher-order organization of biomolecular condensates.
Charlotte M Fare, Alexis Villani, Lauren E Drake, James Shorter. Open Biol 2021
4

Phase separation in immune signalling.
Qian Xiao, Ceara K McAtee, Xiaolei Su. Nat Rev Immunol 2021
3

Emerging Roles of Liquid-Liquid Phase Separation in Cancer: From Protein Aggregation to Immune-Associated Signaling.
Jiahua Lu, Junjie Qian, Zhentian Xu, Shengyong Yin, Lin Zhou, Shusen Zheng, Wu Zhang. Front Cell Dev Biol 2021
1

Roles of non-canonical structures of nucleic acids in cancer and neurodegenerative diseases.
Hisae Tateishi-Karimata, Naoki Sugimoto. Nucleic Acids Res 2021
2

Small-molecule modulators of INAVA cytosolic condensate and cell-cell junction assemblies.
Denis Chang, Phi Luong, Qian Li, Jamie LeBarron, Michael Anderson, Lee Barrett, Wayne I Lencer. J Cell Biol 2021
0

A phosphatidic acid-binding lncRNA SNHG9 facilitates LATS1 liquid-liquid phase separation to promote oncogenic YAP signaling.
Rui-Hua Li, Tian Tian, Qi-Wei Ge, Xin-Yu He, Cheng-Yu Shi, Jun-Hong Li, Zhen Zhang, Fang-Zhou Liu, Ling-Jie Sang, Zuo-Zhen Yang,[...]. Cell Res 2021
0

G-Quadruplex-Induced Liquid-Liquid Phase Separation in Biomimetic Protocells.
Xuejiao Liu, Yansong Xiong, Chunjuan Zhang, Rongji Lai, Hui Liu, Ruizi Peng, Ting Fu, Qiaoling Liu, Xiaohong Fang, Stephen Mann,[...]. J Am Chem Soc 2021
0


Induction and Monitoring of DNA Phase Separation in Living Cells by a Light-Switching Ruthenium Complex.
Wen-Jin Wang, Xia Mu, Cai-Ping Tan, Yu-Jian Wang, Yuebin Zhang, Guohui Li, Zong-Wan Mao. J Am Chem Soc 2021
0


Liquid-liquid phase separation in human health and diseases.
Bin Wang, Lei Zhang, Tong Dai, Ziran Qin, Huasong Lu, Long Zhang, Fangfang Zhou. Signal Transduct Target Ther 2021
0

Induced phase separation of mutant NF2 imprisons the cGAS-STING machinery to abrogate antitumor immunity.
Fansen Meng, Zhengyang Yu, Dan Zhang, Shasha Chen, Hongxin Guan, Ruyuan Zhou, Qirou Wu, Qian Zhang, Shengduo Liu, Mukesh Kumar Venkat Ramani,[...]. Mol Cell 2021
0

Liquid-liquid phase separation (LLPS) in cellular physiology and tumor biology.
Pei-Hua Peng, Kai-Wen Hsu, Kou-Juey Wu. Am J Cancer Res 2021
0


Mechanisms for Active Regulation of Biomolecular Condensates.
Johannes Söding, David Zwicker, Salma Sohrabi-Jahromi, Marc Boehning, Jan Kirschbaum. Trends Cell Biol 2020
37


Phase Separation of Epstein-Barr Virus EBNA2 and Its Coactivator EBNALP Controls Gene Expression.
Qiu Peng, Lujuan Wang, Zailong Qin, Jia Wang, Xiang Zheng, Lingyu Wei, Xiaoyue Zhang, Xuemei Zhang, Can Liu, Zhengshuo Li,[...]. J Virol 2020
17

Physical Principles Underlying the Complex Biology of Intracellular Phase Transitions.
Jeong-Mo Choi, Alex S Holehouse, Rohit V Pappu. Annu Rev Biophys 2020
121