A citation-based method for searching scientific literature

Heng Yin, Haijing Wu, Yongjian Chen, Jianzhong Zhang, Min Zheng, Genhui Chen, Linfeng Li, Qianjin Lu. Front Immunol 2018
Times Cited: 51



Laura Poillet-Perez, Gilles Despouy, Régis Delage-Mourroux, Michaël Boyer-Guittaut. Redox Biol 2015
Times Cited: 221




List of shared articles



Times cited


Chondro-protective effects of polydatin in osteoarthritis through its effect on restoring dysregulated autophagy via modulating MAPK, and PI3K/Akt signaling pathways.
Zhengyuan Wu, Zhiwei Luan, Xiaohan Zhang, Kai Zou, Shiting Ma, Zhenyi Yang, Wenyu Feng, Mingwei He, Linhua Jiang, Jia Li,[...]. Sci Rep 2019
8


miRNA-335-5p relieves chondrocyte inflammation by activating autophagy in osteoarthritis.
Gang Zhong, Huiping Long, Shiting Ma, Yao Shunhan, Jia Li, Jun Yao. Life Sci 2019
34