A citation-based method for searching scientific literature

Mahendra Singh, Henry Denny, Christina Smith, Jorge Granados, Robert Renden. J Physiol 2018
Times Cited: 8Jixuan Liu, Wei Yan, Xiaojing Zhao, Qian Jia, Jinda Wang, Huawei Zhang, Chunlei Liu, Kunlun He, Zhijun Sun. Cell Signal 2019
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited

NR4A1 promotes TNF‑α‑induced chondrocyte death and migration injury via activating the AMPK/Drp1/mitochondrial fission pathway.
Zhibo Zheng, Shuai Xiang, Yingjie Wang, Yulei Dong, Zeng Li, Yongbo Xiang, Yanyan Bian, Bin Feng, Bo Yang, Xisheng Weng. Int J Mol Med 2020
7