A citation-based method for searching scientific literature

Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lei Zhang, Yifei Mo, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Jian Zhou. J Diabetes Investig 2019
Times Cited: 16Nathan R Hill, Nick S Oliver, Pratik Choudhary, Jonathan C Levy, Peter Hindmarsh, David R Matthews. Diabetes Technol Ther 2011
Times Cited: 174
List of shared articlesTimes cited

Associations between continuous glucose monitoring-derived metrics and diabetic retinopathy and albuminuria in patients with type 2 diabetes.
Satomi Wakasugi, Tomoya Mita, Naoto Katakami, Yosuke Okada, Hidenori Yoshii, Takeshi Osonoi, Keiko Nishida, Toshihiko Shiraiwa, Keiichi Torimoto, Akira Kurozumi,[...]. BMJ Open Diabetes Res Care 2021
2

Chinese clinical guidelines for continuous glucose monitoring (2018 edition).
Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2019
5