A citation-based method for searching scientific literature

Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang, Peng Zhou. Adv Mater 2019
Times Cited: 83He Tian, Qiushi Guo, Yujun Xie, Huan Zhao, Cheng Li, Judy J Cha, Fengnian Xia, Han Wang. Adv Mater 2016
Times Cited: 88
List of shared articlesTimes cited

Ultralow Power Wearable Heterosynapse with Photoelectric Synergistic Modulation.
Tian-Yu Wang, Jia-Lin Meng, Zhen-Yu He, Lin Chen, Hao Zhu, Qing-Qing Sun, Shi-Jin Ding, Peng Zhou, David Wei Zhang. Adv Sci (Weinh) 2020
21

Oxidation-boosted charge trapping in ultra-sensitive van der Waals materials for artificial synaptic features.
Feng-Shou Yang, Mengjiao Li, Mu-Pai Lee, I-Ying Ho, Jiann-Yeu Chen, Haifeng Ling, Yuanzhe Li, Jen-Kuei Chang, Shih-Hsien Yang, Yuan-Ming Chang,[...]. Nat Commun 2020
8

Two-dimensional materials for next-generation computing technologies.
Chunsen Liu, Huawei Chen, Shuiyuan Wang, Qi Liu, Yu-Gang Jiang, David Wei Zhang, Ming Liu, Peng Zhou. Nat Nanotechnol 2020
86


Stimuli-Responsive Memristive Materials for Artificial Synapses and Neuromorphic Computing.
Hongyu Bian, Yi Yiing Goh, Yuxia Liu, Haifeng Ling, Linghai Xie, Xiaogang Liu. Adv Mater 2021
6

Artificial Synapses Based on WSe2 Homojunction via Vacancy Migration.
Junwen Ren, Hongzhi Shen, Zeyi Liu, Ming Xu, Dehui Li. ACS Appl Mater Interfaces 2022
0

Neuromorphic nanoelectronic materials.
Vinod K Sangwan, Mark C Hersam. Nat Nanotechnol 2020
80

ReS2 Charge Trapping Synaptic Device for Face Recognition Application.
Ze-Hui Fan, Min Zhang, Lu-Rong Gan, Lin Chen, Hao Zhu, Qing-Qing Sun, David Wei Zhang. Nanoscale Res Lett 2020
1

Recent Progress in Three-Terminal Artificial Synapses: From Device to System.
Hong Han, Haiyang Yu, Huanhuan Wei, Jiangdong Gong, Wentao Xu. Small 2019
38

Evolution of Bio-Inspired Artificial Synapses: Materials, Structures, and Mechanisms.
Haiyang Yu, Huanhuan Wei, Jiangdong Gong, Hong Han, Mingxue Ma, Yongfei Wang, Wentao Xu. Small 2021
8

Emerging 2D Memory Devices for In-Memory Computing.
Lei Yin, Ruiqing Cheng, Yao Wen, Chuansheng Liu, Jun He. Adv Mater 2021
4

Recent Process of Flexible Transistor-Structured Memory.
Yao Ni, Yongfei Wang, Wentao Xu. Small 2021
7

Memristive Artificial Synapses for Neuromorphic Computing.
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing'ao Li. Nanomicro Lett 2021
8


Two-Dimensional Near-Atom-Thickness Materials for Emerging Neuromorphic Devices and Applications.
Tae-Jun Ko, Hao Li, Sohrab Alex Mofid, Changhyeon Yoo, Emmanuel Okogbue, Sang Sub Han, Mashiyat Sumaiya Shawkat, Adithi Krishnaprasad, Molla Manjurul Islam, Durjoy Dev,[...]. iScience 2020
3

High-Performance Organic Synaptic Transistors with an Ultrathin Active Layer for Neuromorphic Computing.
Qian Yang, Huihuang Yang, Dongxu Lv, Rengjian Yu, Enlong Li, Lihua He, Qizhen Chen, Huipeng Chen, Tailiang Guo. ACS Appl Mater Interfaces 2021
3

Artificial Neuron and Synapse Devices Based on 2D Materials.
Geonyeop Lee, Ji-Hwan Baek, Fan Ren, Stephen J Pearton, Gwan-Hyoung Lee, Jihyun Kim. Small 2021
2