A citation-based method for searching scientific literature

Miaozhen Pan, Shiming Jiao, Peter S Reinach, Jiaofeng Yan, Yanan Yang, Qihang Li, Nethrajeith Srinivasalu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2018
Times Cited: 11Lin Guo, Michael R Frost, Li He, John T Siegwart, Thomas T Norton. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013
Times Cited: 51
List of shared articlesTimes cited

Candidate pathways for retina to scleral signaling in refractive eye growth.
Dillon M Brown, Reece Mazade, Danielle Clarkson-Townsend, Kelleigh Hogan, Pooja M Datta Roy, Machelle T Pardue. Exp Eye Res 2022
7

Decreased Choroidal Blood Perfusion Induces Myopia in Guinea Pigs.
Xuan Zhou, Sen Zhang, Fan Yang, Yaozhen Yang, Qin Huang, Chengjie Huang, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2021
9

Quantitative proteomic analysis of scleras in guinea pig exposed to wavelength defocus.
Yingying Wen, Le Jin, Dongyan Zhang, Liyue Zhang, Chen Xie, Dongyu Guo, Yang Wang, Liyin Wang, Miaomiao Zhu, Jianping Tong,[...]. J Proteomics 2021
4

PPARγ modulates refractive development and form deprivation myopia in Guinea pigs.
Miaozhen Pan, Zhenqi Guan, Peter S Reinach, Lin Kang, Yuqing Cao, Dengke Zhou, Nethrajeith Srinivasalu, Fei Zhao, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Exp Eye Res 2021
6

Crosstalk between EP2 and PPARα Modulates Hypoxic Signaling and Myopia Development in Guinea Pigs.
Nethrajeith Srinivasalu, Sen Zhang, Renchang Xu, Peter Sol Reinach, Yongchao Su, Yun Zhu, Jia Qu, Xiangtian Zhou. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020
4