A citation-based method for searching scientific literature

Jiahui Peng, Jingyi Lu, Xiaojing Ma, Lingwen Ying, Wei Lu, Wei Zhu, Yuqian Bao, Jian Zhou. Br J Nutr 2019
Times Cited: 6Fan Yu, Lijuan Lv, Zhijiang Liang, Yi Wang, Jiying Wen, Xiaohong Lin, Yuheng Zhou, Caiyuan Mai, Jianmin Niu. J Clin Endocrinol Metab 2014
Times Cited: 49
List of shared articlesTimes cited

Chinese clinical guidelines for continuous glucose monitoring (2018 edition).
Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2019
5