A citation-based method for searching scientific literature

Hanjie Li, Anne M van der Leun, Ido Yofe, Yaniv Lubling, Dikla Gelbard-Solodkin, Alexander C J van Akkooi, Marlous van den Braber, Elisa A Rozeman, John B A G Haanen, Christian U Blank, Hugo M Horlings, Eyal David, Yael Baran, Akhiad Bercovich, Aviezer Lifshitz, Ton N Schumacher, Amos Tanay, Ido Amit. Cell 2019
Times Cited: 358Diether Lambrechts, Els Wauters, Bram Boeckx, Sara Aibar, David Nittner, Oliver Burton, Ayse Bassez, Herbert Decaluw√©, Andreas Pircher, Kathleen Van den Eynde, Birgit Weynand, Erik Verbeken, Paul De Leyn, Adrian Liston, Johan Vansteenkiste, Peter Carmeliet, Stein Aerts, Bernard Thienpont. Nat Med 2018
Times Cited: 553
List of shared articlesTimes cited

Cancer biology deciphered by single-cell transcriptomic sequencing.
Yanmeng Li, Jianshi Jin, Fan Bai. Protein Cell 2022
1

Single-cell immune profiling reveals functional diversity of T cells in tuberculous pleural effusion.
Yi Cai, Yejun Wang, Chenyan Shi, Youchao Dai, Fuxiang Li, Yuzhong Xu, Peize Zhang, Fanhui Kong, Guofang Deng, Zhihua Wen,[...]. J Exp Med 2022
1


Tumour-infiltrating B cells: immunological mechanisms, clinical impact and therapeutic opportunities.
C√©line M Laumont, Allyson C Banville, Mara Gilardi, Daniel P Hollern, Brad H Nelson. Nat Rev Cancer 2022
0

Heterogeneity of the tumor immune microenvironment and its clinical relevance.
Qingzhu Jia, Aoyun Wang, Yixiao Yuan, Bo Zhu, Haixia Long. Exp Hematol Oncol 2022
0

Refining colorectal cancer classification and clinical stratification through a single-cell atlas.
Ateeq M Khaliq, Cihat Erdogan, Zeyneb Kurt, Sultan Sevgi Turgut, Miles W Grunvald, Tim Rand, Sonal Khare, Jeffrey A Borgia, Dana M Hayden, Sam G Pappas,[...]. Genome Biol 2022
0

Single-cell RNA sequencing reveals heterogeneous tumor and immune cell populations in early-stage lung adenocarcinomas harboring EGFR mutations.
Di He, Di Wang, Ping Lu, Nan Yang, Zhigang Xue, Xianmin Zhu, Peng Zhang, Guoping Fan. Oncogene 2021
38

Tumour heterogeneity and intercellular networks of nasopharyngeal carcinoma at single cell resolution.
Yang Liu, Shuai He, Xi-Liang Wang, Wan Peng, Qiu-Yan Chen, Dong-Mei Chi, Jie-Rong Chen, Bo-Wei Han, Guo-Wang Lin, Yi-Qi Li,[...]. Nat Commun 2021
13