A citation-based method for searching scientific literature

Shichen Yan, Xinyu Guan, Hui Li, Daohao Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 71Qiuyu Lu, Yunchao Ma, Hui Li, Xinyu Guan, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Shilun Qiu, Valentin Valtchev. Angew Chem Int Ed Engl 2018
Times Cited: 97
List of shared articlesTimes cited

Functional Regulation and Stability Engineering of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Xinyu Guan, Qianrong Fang, Yushan Yan, Shilun Qiu. Acc Chem Res 2022
1

Postsynthetic functionalization of covalent organic frameworks.
Yusran Yusran, Xinyu Guan, Hui Li, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Natl Sci Rev 2020
19

Three-Dimensional Mesoporous Covalent Organic Frameworks through Steric Hindrance Engineering.
Yujie Wang, Yaozu Liu, Hui Li, Xinyu Guan, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2020
30

3D Thioether-Based Covalent Organic Frameworks for Selective and Efficient Mercury Removal.
Yiying Zhang, Hui Li, Jianhong Chang, Xinyu Guan, Lingxue Tang, Qianrong Fang, Valentin Valtchev, Yushan Yan, Shilun Qiu. Small 2021
3

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
438


Cyanine-Assisted Exfoliation of Covalent Organic Frameworks in Nanocomposites for Highly Efficient Chemo-Photothermal Tumor Therapy.
Kui Wang, Zhe Zhang, Lin Lin, Kai Hao, Jie Chen, Huayu Tian, Xuesi Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2019
35

Gating Effects for Ion Transport in Three-Dimensional Functionalized Covalent Organic Frameworks.
Xiuqin Yu, Cuiyan Li, Jianhong Chang, Yujie Wang, Weifeng Xia, Jinquan Suo, Xinyu Guan, Valentin Valtchev, Yushan Yan, Shilun Qiu,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2022
4

Covalent organic frameworks: an ideal platform for designing ordered materials and advanced applications.
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
89

3D Hydrazone-Functionalized Covalent Organic Frameworks as pH-Triggered Rotary Switches.
Wenjuan Zhao, Chengyang Yu, Jie Zhao, Fengqian Chen, Xinyu Guan, Hui Li, Bin Tang, Guangtao Yu, Valentin Valtchev, Yushan Yan,[...]. Small 2021
4

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
131

Three-Dimensional Tetrathiafulvalene-Based Covalent Organic Frameworks for Tunable Electrical Conductivity.
Hui Li, Jianhong Chang, Shanshan Li, Xinyu Guan, Daohao Li, Cuiyan Li, Lingxue Tang, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev,[...]. J Am Chem Soc 2019
64

Three-Dimensional Covalent Organic Framework with ceq Topology.
Zonglong Li, Li Sheng, Hangchao Wang, Xiaolin Wang, Mingyang Li, Yulong Xu, Hao Cui, Haitian Zhang, Hongmei Liang, Hong Xu,[...]. J Am Chem Soc 2021
16

Three-Dimensional Chemically Stable Covalent Organic Frameworks through Hydrophobic Engineering.
Yunchao Ma, Yujie Wang, Hui Li, Xinyu Guan, Baoju Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
12