A citation-based method for searching scientific literature

Frank M Davis, Alan Daugherty, Hong S Lu. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2019
Times Cited: 34J Lysgaard Poulsen, J Stubbe, J S Lindholt. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016
Times Cited: 63
List of shared articlesTimes cited

The C57Bl/6J mouse strain is more susceptible to angiotensin II-induced aortic aneurysm formation than C57Bl/6N.
Markus Wortmann, Muhammad Arshad, Andreas S Peters, Maani Hakimi, Dittmar Böckler, Susanne Dihlmann. Atherosclerosis 2021
6

P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 Deficiency Protects Against Aortic Aneurysm Formation Induced by DOCA Plus Salt.
Xianxian Wu, Xing Liu, Hang Yang, Qianlong Chen, Na Zhang, Yuhan Li, Xingchen Du, Xue Liu, Xiaoliang Jiang, Yideng Jiang,[...]. Cardiovasc Drugs Ther 2022
2

Single-cell RNA sequencing reveals the cellular heterogeneity of aneurysmal infrarenal abdominal aorta.
Guizhen Zhao, Haocheng Lu, Ziyi Chang, Yang Zhao, Tianqing Zhu, Lin Chang, Yanhong Guo, Minerva T Garcia-Barrio, Y Eugene Chen, Jifeng Zhang. Cardiovasc Res 2021
35

Vinpocetine protects against the development of experimental abdominal aortic aneurysms.
Chongyang Zhang, Chia George Hsu, Amy Mohan, Hangchuan Shi, Dongmei Li, Chen Yan. Clin Sci (Lond) 2020
5

Smoking and the Pathophysiology of Peripheral Artery Disease.
Weiming Wang, Tingting Zhao, Kang Geng, Gang Yuan, Yue Chen, Youhua Xu. Front Cardiovasc Med 2021
0

Current Pharmacological Management of Aortic Aneurysm.
Bitao Xiang, Shichao Zhu, Jun Li, Hao Lai, Chunsheng Wang, Kai Zhu. J Cardiovasc Pharmacol 2021
0