A citation-based method for searching scientific literature

Guijun Shang, Conggang Zhang, Zhijian J Chen, Xiao-Chen Bai, Xuewu Zhang. Nature 2019
Times Cited: 183Joshua A Boyer, Cathy J Spangler, Joshua D Strauss, Andrew P Cesmat, Pengda Liu, Robert K McGinty, Qi Zhang. Science 2020
Times Cited: 75
List of shared articlesTimes cited

2',3'-Cyclic GMP-AMP Dinucleotides for STING-Mediated Immune Modulation: Principles, Immunotherapeutic Potential, and Synthesis.
Mengdi Shang, Kuan Lu, Wenli Guan, Shujie Cao, Mengtian Ren, Chuanzheng Zhou. ChemMedChem 2022
0

Therapeutic Interventions Targeting Innate Immune Receptors: A Balancing Act.
Xujun Cao, Anthony F Cordova, Lingyin Li. Chem Rev 2022
0

Intervention of cGAS‒STING signaling in sterile inflammatory diseases.
Ze Hong, Jiahao Mei, Hanli Guo, Juanjuan Zhu, Chen Wang. J Mol Cell Biol 2022
1

The cGAS-STING Pathway in Bacterial Infection and Bacterial Immunity.
Nanxin Liu, Xiaoxiao Pang, Hua Zhang, Ping Ji. Front Immunol 2022
5

Emerging dimensions of cellular cGAS-STING signaling.
Baptiste Guey, Andrea Ablasser. Curr Opin Immunol 2022
0

DNA Damage and Activation of cGAS/STING Pathway Induce Tumor Microenvironment Remodeling.
Rong Shen, Disheng Liu, Xiaoning Wang, Zhao Guo, Haonan Sun, Yanfeng Song, Degui Wang. Front Cell Dev Biol 2022
0

Biochemistry, Cell Biology, and Pathophysiology of the Innate Immune cGAS-cGAMP-STING Pathway.
Christopher Ritchie, Jacqueline A Carozza, Lingyin Li. Annu Rev Biochem 2022
0

ZDHHC18 negatively regulates cGAS-mediated innate immunity through palmitoylation.
Chengrui Shi, Xikang Yang, Ye Liu, Hongpeng Li, Huiying Chu, Guohui Li, Hang Yin. EMBO J 2022
1

Control of innate immunity by the cGAS-STING pathway.
Kenta Mosallanejad, Jonathan C Kagan. Immunol Cell Biol 2022
0

Pathophysiological functions of self-derived DNA.
Daisuke Ori, Taro Kawai. Int Rev Immunol 2022
0

Molecular and spatial mechanisms governing STING signalling.
Katherine R Balka, Dominic De Nardo. FEBS J 2021
8

Phosphorylation and chromatin tethering prevent cGAS activation during mitosis.
Tuo Li, Tuozhi Huang, Mingjian Du, Xiang Chen, Fenghe Du, Junyao Ren, Zhijian J Chen. Science 2021
49


Signaling Through Nucleic Acid Sensors and Their Roles in Inflammatory Diseases.
Haruna Okude, Daisuke Ori, Taro Kawai. Front Immunol 2021
12

The cGAS-STING pathway as a therapeutic target in inflammatory diseases.
Alexiane Decout, Jason D Katz, Shankar Venkatraman, Andrea Ablasser. Nat Rev Immunol 2021
111

Molecular mechanisms of nonself nucleic acid recognition by the innate immune system.
Carina C de Oliveira Mann, Veit Hornung. Eur J Immunol 2021
7


Mitotic inactivation of the cGAS‒MITA/STING pathways.
Li Zhong, Hong-Bing Shu. J Mol Cell Biol 2021
0

Polyvalent design in the cGAS-STING pathway.
Zachary T Bennett, Suxin Li, Baran D Sumer, Jinming Gao. Semin Immunol 2021
0