A citation-based method for searching scientific literature

Peter J Barnes, Jonathan Baker, Louise E Donnelly. Am J Respir Crit Care Med 2019
Times Cited: 77Shruthi Hamsanathan, Jonathan K Alder, Jacobo Sellares, Mauricio Rojas, Aditi U Gurkar, Ana L Mora. Am J Respir Cell Mol Biol 2019
Times Cited: 22
List of shared articlesTimes cited

Senescent Cells in IPF: Locked in Repair?
Silke Meiners, Mareike Lehmann. Front Med (Lausanne) 2020
2

Cellular Senescence in the Lung: The Central Role of Senescent Epithelial Cells.
Christine Hansel, Verena Jendrossek, Diana Klein. Int J Mol Sci 2020
10

Therapeutic Effects of SRT2104 on Lung Injury in Rats with Emphysema via Reduction of Type II Alveolar Epithelial Cell Senescence.
Chao Gu, Qi Zhang, Dan Ni, Qin-Feng Xiao, Lin-Feng Cao, Chun-Yuan Fei, Ying Ying, Na Li, Feng Tao. COPD 2020
1

COX-2/sEH dual inhibitor PTUPB alleviates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice via inhibiting senescence.
Chen-Yu Zhang, Jia-Xi Duan, Hui-Hui Yang, Chen-Chen Sun, Wen-Jing Zhong, Jia-Hao Tao, Xin-Xin Guan, Hui-Ling Jiang, Bruce D Hammock, Sung Hee Hwang,[...]. FEBS J 2020
15

The ageing lung under stress.
Martina Korfei, BreAnne MacKenzie, Silke Meiners. Eur Respir Rev 2020
1

OC-STAMP Overexpression Drives Lung Alveolar Epithelial Cell Type II Senescence in Silicosis.
Tian Li, Xin-Yu Yang, Ding-Jie Xu, Zi-Yi Gao, Yi-Bing Gao, Fu-Yu Jin, Ya-Qian Li, Shu-Peng Liu, Shi-Feng Li, Xue-Min Gao,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
0

Senotherapeutics: Targeting senescence in idiopathic pulmonary fibrosis.
Wolfgang Merkt, Marta Bueno, Ana L Mora, David Lagares. Semin Cell Dev Biol 2020
18