A citation-based method for searching scientific literature

Yuqian Bao, Li Chen, Liming Chen, Jingtao Dou, Zhengnan Gao, Leili Gao, Lixin Guo, Xiaohui Guo, Linong Ji, Qiuhe Ji, Weiping Jia, Hongyu Kuang, Qifu Li, Qiang Li, Xiaoying Li, Yanbing Li, Ling Li, Jing Liu, Jianhua Ma, Xingwu Ran, Lixin Shi, Guangyao Song, Yufei Wang, Jianping Weng, Xinhua Xiao, Yun Xie, Guangxia Xi, Liyong Yang, Zhigang Zhao, Jian Zhou, Zhiguang Zhou, Dalong Zhu, Dajin Zou. Diabetes Metab Res Rev 2019
Times Cited: 5. Diabetes Care 2013
Times Cited: 2412
List of shared articlesTimes cited

Flash Glucose Monitoring Improves Glucose Control in People with Type 2 Diabetes Mellitus Receiving Anti-diabetic Drug Medication.
Maoyuan Chen, Huiqin Li, Yun Shen, Bingli Liu, Renna Yan, Xiaojuan Sun, Lei Ye, Kok-Onn Lee, Jianhua Ma, Xiaofei Su. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2020
1