A citation-based method for searching scientific literature

Yuan-Wei Zhang, Yung-Chi Cheng. Front Neurosci 2019
Times Cited: 20Xiao Li, Huaqing Meng, Yixiao Fu, Lian Du, Haitang Qiu, Tian Qiu, Qibin Chen, Zhiwei Zhang, Qinghua Luo. Front Psychiatry 2019
Times Cited: 12
List of shared articlesTimes cited

Muscone Ameliorates LPS-Induced Depressive-Like Behaviors and Inhibits Neuroinflammation in Prefrontal Cortex of Mice.
Ming-Chao He, Zhe Shi, Meng Qin, Nan-Nan Sha, Yue Li, Duan-Fang Liao, Fu-Hui Lin, Bing Shu, Yue-Li Sun, Ti-Fei Yuan,[...]. Am J Chin Med 2020
14

Phenol glycosides extract of Fructus Ligustri Lucidi attenuated depressive-like behaviors by suppressing neuroinflammation in hypothalamus of mice.
Rui Feng, Ming-Chao He, Qiang Li, Xiao-Qiang Liang, De-Zhi Tang, Jia-Li Zhang, Shu-Fen Liu, Fu-Hui Lin, Yan Zhang. Phytother Res 2020
8