A citation-based method for searching scientific literature

Wei Zhang, Wenque Zhang, Zhihong Lin, Fang Wang, Miaojie Li, Libo Zhu, Yixian Yu, Yutao Gao. Med Sci Monit 2019
Times Cited: 4Rebecca L Siegel, Kimberly D Miller, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2019
Times Cited: 11664
No shared articles