A citation-based method for searching scientific literature

I Van de Beek, E M A Smets, M A Legdeur, J A de Hullu, C A R Lok, M R Buist, M J E Mourits, C M Kets, L E van der Kolk, J C Oosterwijk, C M Aalfs. J Community Genet 2020
Times Cited: 3Akiko Maeda, Akiko Yoshida, Kanako Kawai, Yuki Arai, Ryutaro Akiba, Akira Inaba, Seiji Takagi, Ryoji Fujiki, Yasuhiko Hirami, Yasuo Kurimoto, Osamu Ohara, Masayo Takahashi. Jpn J Ophthalmol 2018
Times Cited: 20
No shared articles