A citation-based method for searching scientific literature

Georgia Tsaouli, Elisabetta Ferretti, Diana Bellavia, Alessandra Vacca, Maria Pia Felli. J Immunol Res 2019
Times Cited: 10Guoqing Chen, Lihua Sun, Min Yu, Dan Meng, Wensheng Wang, Yang Yang, Hua Yang. Dig Dis Sci 2013
Times Cited: 15
List of shared articlesTimes cited

[Role of the Notch signaling pathway in children with tuberculosis].
Qi-Feng Li, Xiang-Yan He, Tao Xin. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2019
2