A citation-based method for searching scientific literature

Chang-Youh Tsai, Chieh-Yu Shen, Hsien-Tzung Liao, Ko-Jen Li, Hui-Ting Lee, Cheng-Shiun Lu, Cheng-Han Wu, Yu-Min Kuo, Song-Chou Hsieh, Chia-Li Yu. Int J Mol Sci 2019
Times Cited: 12Nan Hu, Xiangning Qiu, Yongqi Luo, Jun Yuan, Yaping Li, Wenzhi Lei, Guiying Zhang, Ying Zhou, Yuwen Su, Qianjin Lu. J Rheumatol 2008
Times Cited: 152
List of shared articlesTimes cited

Cross-Talk between Mitochondrial Dysfunction-Provoked Oxidative Stress and Aberrant Noncoding RNA Expression in the Pathogenesis and Pathophysiology of SLE.
Chang-Youh Tsai, Song-Chou Hsieh, Cheng-Shiun Lu, Tsai-Hung Wu, Hsien-Tzung Liao, Cheng-Han Wu, Ko-Jen Li, Yu-Min Kuo, Hui-Ting Lee, Chieh-Yu Shen,[...]. Int J Mol Sci 2019
7

Aberrant Non-Coding RNA Expression in Patients with Systemic Lupus Erythematosus: Consequences for Immune Dysfunctions and Tissue Damage.
Chang-Youh Tsai, Chieh-Yu Shen, Chih-Wei Liu, Song-Chou Hsieh, Hsien-Tzung Liao, Ko-Jen Li, Cheng-Shiun Lu, Hui-Ting Lee, Cheng-Sung Lin, Cheng-Han Wu,[...]. Biomolecules 2020
3