A citation-based method for searching scientific literature

Maxim V C Greenberg, Deborah Bourc'his. Nat Rev Mol Cell Biol 2019
Times Cited: 378Michael I Love, Wolfgang Huber, Simon Anders. Genome Biol 2014
Times Cited: 20740
List of shared articlesTimes cited

Effects of glufosinate-ammonium on male reproductive health: Focus on epigenome and transcriptome in mouse sperm.
Xuan Ma, Bingqian Wang, Zhe Li, Xingwang Ding, Ya Wen, Wenqi Shan, Weiyue Hu, Xinru Wang, Yankai Xia. Chemosphere 2022
0

Machine learning-based integrative analysis of methylome and transcriptome identifies novel prognostic DNA methylation signature in uveal melanoma.
Ping Hou, Siqi Bao, Dandan Fan, Congcong Yan, Jianzhong Su, Jia Qu, Meng Zhou. Brief Bioinform 2021
2

Transcriptome and DNA Methylation Profiles of Mouse Fetus and Placenta Generated by Round Spermatid Injection.
Haibo Zhu, Hao Sun, Dawei Yu, Tianda Li, Tang Hai, Chao Liu, Ying Zhang, Yurong Chen, Xiangpeng Dai, Ziyi Li,[...]. Front Cell Dev Biol 2021
0