A citation-based method for searching scientific literature

Ming-Wen Hu, Dong Won Kim, Sheng Liu, Donald J Zack, Seth Blackshaw, Jiang Qian. PLoS Comput Biol 2019
Times Cited: 4Wenqiang Liu, Xiaoyu Liu, Chenfei Wang, Yawei Gao, Rui Gao, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Jingyi Li, You Wu, Wenchao Xiu, Su Wang, Jiqing Yin, Wei Liu, Tao Cai, Hong Wang, Yong Zhang, Shaorong Gao. Cell Discov 2016
Times Cited: 94
List of shared articlesTimes cited

A Comparative Analysis of Single-Cell Transcriptome Identifies Reprogramming Driver Factors for Efficiency Improvement.
Hanshuang Li, Mingmin Song, Wuritu Yang, Pengbo Cao, Lei Zheng, Yongchun Zuo. Mol Ther Nucleic Acids 2020
7