A citation-based method for searching scientific literature

Ming-Wen Hu, Dong Won Kim, Sheng Liu, Donald J Zack, Seth Blackshaw, Jiang Qian. PLoS Comput Biol 2019
Times Cited: 4Wei Chen, Pengmian Feng, Xiaoming Song, Hao Lv, Hao Lin. Mol Ther Nucleic Acids 2019
Times Cited: 40
List of shared articlesTimes cited

A Comparative Analysis of Single-Cell Transcriptome Identifies Reprogramming Driver Factors for Efficiency Improvement.
Hanshuang Li, Mingmin Song, Wuritu Yang, Pengbo Cao, Lei Zheng, Yongchun Zuo. Mol Ther Nucleic Acids 2020
7