A citation-based method for searching scientific literature

Marco Prinz, Steffen Jung, Josef Priller. Cell 2019
Times Cited: 304Ruben Orihuela, Christopher A McPherson, Gaylia Jean Harry. Br J Pharmacol 2016
Times Cited: 729
List of shared articlesTimes cited

Extracellular vesicles from adipose-derived stem cells promote microglia M2 polarization and neurological recovery in a mouse model of transient middle cerebral artery occlusion.
Xiaowen Hu, Jiaji Pan, Yongfang Li, Yixu Jiang, Haoran Zheng, Rubing Shi, Qi Zhang, Chang Liu, Hengli Tian, Zhijun Zhang,[...]. Stem Cell Res Ther 2022
1Microglia and Neuroinflammation: Crucial Pathological Mechanisms in Traumatic Brain Injury-Induced Neurodegeneration.
Fangjie Shao, Xiaoyu Wang, Haijian Wu, Qun Wu, Jianmin Zhang. Front Aging Neurosci 2022
0


Microglia and lipids: how metabolism controls brain innate immunity.
Bruno Chausse, Pamela A Kakimoto, Oliver Kann. Semin Cell Dev Biol 2021
20

Microglia in neurodegenerative diseases.
Yu Xu, Ming-Zhu Jin, Ze-Yong Yang, Wei-Lin Jin. Neural Regen Res 2021
16