A citation-based method for searching scientific literature

Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
Times Cited: 55Wei Guo, Bin Zhang, Kun Mu, Shi-Qing Feng, Zhan-Yin Dong, Guang-Zhi Ning, Hao-Ran Li, Shen Liu, Ling Zhao, Yan Li, Bing-Bing Yu, Hui-Quan Duan, Chao Sun, Yong-Jin Li. Cell Death Dis 2018
Times Cited: 45
List of shared articlesTimes cited

Circular RNAs: Expression, localization, and therapeutic potentials.
Qiwei Yang, Feiya Li, Alina T He, Burton B Yang. Mol Ther 2021
29

Emerging evidence on noncoding-RNA regulatory machinery in intervertebral disc degeneration: a narrative review.
Hao-Yu Guo, Ming-Ke Guo, Zhong-Yuan Wan, Fang Song, Hai-Qiang Wang. Arthritis Res Ther 2020
24

The Roles of circRNAs in Intervertebral Disc Degeneration: Inflammation, Extracellular Matrix Metabolism, and Apoptosis.
Hao Li, Lijun Tian, Jianhua Li, Yongjin Li, Lilong Du, Zhenxin Huo, Baoshan Xu. Anal Cell Pathol (Amst) 2022
3

The potential mechanisms and application prospects of non-coding RNAs in intervertebral disc degeneration.
Chao Jiang, Zhe Chen, Xiaohui Wang, Yongyuan Zhang, Xinyu Guo, Zhengwei Xu, Hao Yang, Dingjun Hao. Front Endocrinol (Lausanne) 2022
0

A novel mechanism of intervertebral disc degeneration: imbalance between autophagy and apoptosis.
Guoyong Xu, Chong Liu, Jie Jiang, Tuo Liang, Chaojie Yu, Zhaojie Qin, Zide Zhang, Zhaojun Lu, Xinli Zhan. Epigenomics 2020
11

Circular RNAs in Intervertebral Disc Degeneration: An Updated Review.
Derong Xu, Xuexiao Ma, Chong Sun, Jialuo Han, Chuanli Zhou, Sunny Hei Wong, Matthew T V Chan, William K K Wu. Front Mol Biosci 2022
5

Identification of circ-FAM169A sponges miR-583 involved in the regulation of intervertebral disc degeneration.
Yongjin Li, Dayu Pan, Shen Liu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Di Zhang, Bo Li, Guowang Li, Bo Tao,[...]. J Orthop Translat 2020
21

Targeting Autophagy for Developing New Therapeutic Strategy in Intervertebral Disc Degeneration.
Md Entaz Bahar, Jin Seok Hwang, Mahmoud Ahmed, Trang Huyen Lai, Trang Minh Pham, Omar Elashkar, Kazi-Marjahan Akter, Dong-Hee Kim, Jinsung Yang, Deok Ryong Kim. Antioxidants (Basel) 2022
1

Roles of circular RNAs in the pathogenesis of intervertebral disc degeneration (Review).
Zhidi Lin, Feizhou Lu, Xiaosheng Ma, Xinlei Xia, Fei Zou, Jianyuan Jiang. Exp Ther Med 2021
5

Circular RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
55