A citation-based method for searching scientific literature

Jin Wang, Pingjun Zhu, Ruibing Li, Jun Ren, Yingmei Zhang, Hao Zhou. Theranostics 2020
Times Cited: 69List of shared articlesTimes cited

DNA-PKcs interacts with and phosphorylates Fis1 to induce mitochondrial fragmentation in tubular cells during acute kidney injury.
Shiyuan Wang, Hang Zhu, Ruibing Li, David Mui, Sam Toan, Xing Chang, Hao Zhou. Sci Signal 2022
1

FUNDC1 interacts with FBXL2 to govern mitochondrial integrity and cardiac function through an IP3R3-dependent manner in obesity.
Jun Ren, Mingming Sun, Hao Zhou, Amir Ajoolabady, Yuan Zhou, Jun Tao, James R Sowers, Yingmei Zhang. Sci Adv 2020
36

Sirtuins: Research advances on the therapeutic role in acute kidney injury.
Chaoming Huang, Shisheng Jiang, Shuhan Gao, Yuxin Wang, Xiaoting Cai, Junyan Fang, Tingdong Yan, Chunpeng Craig Wan, Yi Cai. Phytomedicine 2022
0

Mitophagy in Diabetic Kidney Disease.
Xiaofeng Zhang, Jing Feng, Xia Li, Dan Wu, Qian Wang, Shuyu Li, Changhua Shi. Front Cell Dev Biol 2021
0

Bevacizumab-Induced Mitochondrial Dysfunction, Endoplasmic Reticulum Stress, and ERK Inactivation Contribute to Cardiotoxicity.
Yue Li, Wei Tian, Dongsheng Yue, Chen Chen, Chenguang Li, Zhenfa Zhang, Changli Wang. Oxid Med Cell Longev 2021
2

Melatonin Attenuates Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury through Modulation of IP3R-Mediated Mitochondria-ER Contact.
Wenya Li, Botao Liu, Lin Wang, Jilie Liu, Xiuhui Yang, Jia Zheng. Oxid Med Cell Longev 2021
2

Mitochondrial Fission and Mitophagy Reciprocally Orchestrate Cardiac Fibroblasts Activation.
Qing-Yuan Gao, Hai-Feng Zhang, Jun Tao, Zhi-Teng Chen, Chi-Yu Liu, Wen-Hao Liu, Mao-Xiong Wu, Wen-Yao Yin, Guang-Hao Gao, Yong Xie,[...]. Front Cell Dev Biol 2021
11


Coronary Endothelium No-Reflow Injury Is Associated with ROS-Modified Mitochondrial Fission through the JNK-Drp1 Signaling Pathway.
Yi Chen, Chen Liu, Peng Zhou, Jiannan Li, Xiaoxiao Zhao, Ying Wang, Runzhen Chen, Li Song, Hanjun Zhao, Hongbing Yan. Oxid Med Cell Longev 2021
7


Tourniquet-induced lower limb ischemia/reperfusion reduces mitochondrial function by decreasing mitochondrial biogenesis in acute kidney injury in mice.
Balamurugan Packialakshmi, Ian J Stewart, David M Burmeister, Yuanyi Feng, Dennis P McDaniel, Kevin K Chung, Xiaoming Zhou. Physiol Rep 2022
0

Research Trends, Hot Spots, and Prospects for Traditional Chinese Medicine in the Field of Ischemia-Reperfusion Injury.
Yu Sun, Yuan Cai, Man Xiao, Ming-Hai Hu, Guo-Qiang Shao, Hui Liu, Bing-Bing Shen, Peng-Hui Li, Yan-Mei Peng. Evid Based Complement Alternat Med 2021
1

Delayed treatment with an autophagy inhibitor 3-MA alleviates the progression of hyperuricemic nephropathy.
Yingfeng Shi, Min Tao, Xiaoyan Ma, Yan Hu, Guansen Huang, Andong Qiu, Shougang Zhuang, Na Liu. Cell Death Dis 2020
14

Wnt/β-catenin signaling pathway promotes renal ischemia-reperfusion injury through inducing oxidative stress and inflammation response.
Qi Dong, Yingxin Jie, Jian Ma, Chen Li, Ting Xin, Dingwei Yang. J Recept Signal Transduct Res 2021
4

LATS2 Deletion Attenuates Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury by Promoting Mitochondrial Biogenesis.
Yi Chen, Chen Liu, Jiannan Li, Peng Zhou, Xiaoxiao Zhao, Runzhen Chen, Li Song, Hanjun Zhao, Hongbing Yan. Oxid Med Cell Longev 2021
3Empagliflozin attenuates cardiac microvascular ischemia/reperfusion through activating the AMPKα1/ULK1/FUNDC1/mitophagy pathway.
Chen Cai, Zhongzhou Guo, Xing Chang, Ziying Li, Feng Wu, Jing He, Tiantian Cao, Kangrong Wang, Nengxian Shi, Hao Zhou,[...]. Redox Biol 2022
0

Abnormal Mitochondria-Endoplasmic Reticulum Communication Promotes Myocardial Infarction.
Degang Cheng, Jia Zheng, Fang Hu, Wei Lv, Chengzhi Lu. Front Physiol 2021
1

Mitoquinone Protects Podocytes from Angiotensin II-Induced Mitochondrial Dysfunction and Injury via the Keap1-Nrf2 Signaling Pathway.
Zijing Zhu, Wei Liang, Zhaowei Chen, Jijia Hu, Jun Feng, Yun Cao, Yiqiong Ma, Guohua Ding. Oxid Med Cell Longev 2021
6

Oxidized LDL Disrupts Metabolism and Inhibits Macrophage Survival by Activating a miR-9/Drp1/Mitochondrial Fission Signaling Pathway.
Ting Xin, Chengzhi Lu, Jing Zhang, Jiaxin Wen, Shuangbin Yan, Chao Li, Feng Zhang, Jin Zhang. Oxid Med Cell Longev 2020
3


Mitophagy coordinates the mitochondrial unfolded protein response to attenuate inflammation-mediated myocardial injury.
Yue Wang, Heinrich Jasper, Sam Toan, David Muid, Xing Chang, Hao Zhou. Redox Biol 2021
19

Molecular Perspectives of Mitophagy in Myocardial Stress: Pathophysiology and Therapeutic Targets.
Haizhe Ji, Dan Wu, O'Maley Kimberlee, Ruibing Li, Geng Qian. Front Physiol 2021
3

New insights into the pathophysiological mechanisms underlying cardiorenal syndrome.
Jin Wang, Weiguang Zhang, Lingling Wu, Yan Mei, Shaoyuan Cui, Zhe Feng, Xiangmei Chen. Aging (Albany NY) 2020
4


Update on Pharmacological Activities, Security, and Pharmacokinetics of Rhein.
Gang-Min Li, Jun-Ren Chen, Hui-Qiong Zhang, Xiao-Yu Cao, Chen Sun, Fu Peng, Yan-Peng Yin, Ziwei Lin, Lei Yu, Yan Chen,[...]. Evid Based Complement Alternat Med 2021
4


Beta3-Adrenergic Receptor Activation Alleviates Cardiac Dysfunction in Cardiac Hypertrophy by Regulating Oxidative Stress.
Mingming Zhang, Yuerong Xu, Jianghong Chen, Chaoshi Qin, Jing Liu, Dong Guo, Rui Wang, Jianqiang Hu, Qing Zou, Jingxiao Yang,[...]. Oxid Med Cell Longev 2021
3

Protection against renal ischemia and reperfusion injury by short-term time-restricted feeding involves the mitochondrial unfolded protein response.
Pedro Rojas-Morales, Juan Carlos León-Contreras, Jessica Granados-Pineda, Rogelio Hernández-Pando, Guillermo Gonzaga, Laura Gabriela Sánchez-Lozada, Horacio Osorio-Alonso, José Pedraza-Chaverri, Edilia Tapia. Free Radic Biol Med 2020
10Phosphoglycerate mutase 5 exacerbates cardiac ischemia-reperfusion injury through disrupting mitochondrial quality control.
Hang Zhu, Ying Tan, Wenjun Du, Yang Li, Sam Toan, David Mui, Feng Tian, Hao Zhou. Redox Biol 2021
33