A citation-based method for searching scientific literature

Yiyu Yin, Jian Wang, Xiaodong Zhao, Xiaole Wu, Huaxin Zou, Zhenfang Qin, Junhua Cao. Biomed Pharmacother 2020
Times Cited: 7Jia Wang, Zheqing Cui, Lei Liu, Shitao Zhang, Yuan Zhang, Yujie Zhang, Hongxia Su, Yulin Zhao. Immunotherapy 2019
Times Cited: 19
List of shared articlesTimes cited

MiR-146a-5p Mimic Inhibits NLRP3 Inflammasome Downstream Inflammatory Factors and CLIC4 in Neonatal Necrotizing Enterocolitis.
Jianglong Chen, Tong Chen, Jin Zhou, Xiuhao Zhao, Qingfeng Sheng, Zhibao Lv. Front Cell Dev Biol 2021
4