A citation-based method for searching scientific literature

Ezekiel J Emanuel, Govind Persad, Ross Upshur, Beatriz Thome, Michael Parker, Aaron Glickman, Cathy Zhang, Connor Boyle, Maxwell Smith, James P Phillips. N Engl J Med 2020
Times Cited: 970Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang, Bin Cao. Lancet 2020
Times Cited: 15143
List of shared articlesTimes cited

Treatment of severe COVID-19 with convalescent plasma in Bronx, NYC.
Hyun Ah Yoon, Rachel Bartash, Inessa Gendlina, Johanna Rivera, Antonio Nakouzi, Robert H Bortz, Ariel S Wirchnianski, Monika Paroder, Karen Fehn, Leana Serrano-Rahman,[...]. JCI Insight 2021
7