A citation-based method for searching scientific literature

Ezekiel J Emanuel, Govind Persad, Ross Upshur, Beatriz Thome, Michael Parker, Aaron Glickman, Cathy Zhang, Connor Boyle, Maxwell Smith, James P Phillips. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1020Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui, Bin Du, Lan-Juan Li, Guang Zeng, Kwok-Yung Yuen, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Ping-Yan Chen, Jie Xiang, Shi-Yue Li, Jin-Lin Wang, Zi-Jing Liang, Yi-Xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-Hua Hu, Peng Peng, Jian-Ming Wang, Ji-Yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-Jian Zheng, Shao-Qin Qiu, Jie Luo, Chang-Jiang Ye, Shao-Yong Zhu, Nan-Shan Zhong. N Engl J Med 2020
Times Cited: 10990
List of shared articlesTimes cited

Curbing the COVID-19 pandemic with facility-based isolation of mild cases: a mathematical modeling study.
Simiao Chen, Qiushi Chen, Juntao Yang, Lin Lin, Linye Li, Lirui Jiao, Pascal Geldsetzer, Chen Wang, Annelies Wilder-Smith, Till Bärnighausen. J Travel Med 2021
7

Individual and community-level risk for COVID-19 mortality in the United States.
Jin Jin, Neha Agarwala, Prosenjit Kundu, Benjamin Harvey, Yuqi Zhang, Eliza Wallace, Nilanjan Chatterjee. Nat Med 2021
4

[Application of validated severity scores for pneumonia caused by SARS-CoV-2].
Violeta Esteban Ronda, Sandra Ruiz Alcaraz, Paloma Ruiz Torregrosa, Mario Giménez Suau, Ester Nofuentes Pérez, José Manuel León Ramírez, Mariano Andrés, Óscar Moreno-Pérez, Alfredo Candela Blanes, Joan Gil Carbonell,[...]. Med Clin (Barc) 2021
0