A citation-based method for searching scientific literature

Yan Zhang, Meng Xiao, Shulan Zhang, Peng Xia, Wei Cao, Wei Jiang, Huan Chen, Xin Ding, Hua Zhao, Hongmin Zhang, Chunyao Wang, Jing Zhao, Xuefeng Sun, Ran Tian, Wei Wu, Dong Wu, Jie Ma, Yu Chen, Dong Zhang, Jing Xie, Xiaowei Yan, Xiang Zhou, Zhengyin Liu, Jinglan Wang, Bin Du, Yan Qin, Peng Gao, Xuzhen Qin, Yingchun Xu, Wen Zhang, Taisheng Li, Fengchun Zhang, Yongqiang Zhao, Yongzhe Li, Shuyang Zhang. N Engl J Med 2020
Times Cited: 1312Zhe Xu, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu, Yanhong Tai, Changqing Bai, Tingting Gao, Jinwen Song, Peng Xia, Jinghui Dong, Jingmin Zhao, Fu-Sheng Wang. Lancet Respir Med 2020
Times Cited: 4316
List of shared articlesTimes cited

A critical analysis of SARS-CoV-2 (COVID-19) complexities, emerging variants, and therapeutic interventions and vaccination strategies.
Chang-Xing Li, Sobia Noreen, Li-Xue Zhang, Muhammad Saeed, Pei-Feng Wu, Muhammad Ijaz, Dong-Fang Dai, Irsah Maqbool, Asadullah Madni, Faizan Akram,[...]. Biomed Pharmacother 2022
5

Hematopoietic responses to SARS-CoV-2 infection.
Shokrollah Elahi. Cell Mol Life Sci 2022
1

Association between COVID-19 Diagnosis and Coronary Artery Thrombosis: A Narrative Review.
Francesco Nappi, Omar Giacinto, Omar Ellouze, Antonio Nenna, Sanjeet Singh Avtaar Singh, Massimo Chello, Assine Bouzguenda, Xavier Copie. Biomedicines 2022
1

Multi-factorial Mechanism Behind COVID-19 Related Thrombosis.
Elshazali Widaa Ali, Ibrahim Khedir Ibrahim. Med Arch 2022
0

The PI3K/Akt/mTOR pathway: A potential pharmacological target in COVID-19.
Maria Sofia Basile, Eugenio Cavalli, James McCubrey, Jorge Hernández-Bello, José Francisco Muñoz-Valle, Paolo Fagone, Ferdinando Nicoletti. Drug Discov Today 2022
3

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causes lung inflammation and injury.
Le-Le Wang, Jia-Wei Yang, Jin-Fu Xu. Clin Microbiol Infect 2022
1


When to operate after SARS-CoV-2 infection? A review on the recent consensus recommendation of the DGC/BDC and the DGAI/BDA.
J Noll, M Reichert, M Dietrich, J G Riedel, M Hecker, W Padberg, M A Weigand, A Hecker. Langenbecks Arch Surg 2022
0