A citation-based method for searching scientific literature

An Pan, Li Liu, Chaolong Wang, Huan Guo, Xingjie Hao, Qi Wang, Jiao Huang, Na He, Hongjie Yu, Xihong Lin, Sheng Wei, Tangchun Wu. JAMA 2020
Times Cited: 845Huaiyu Tian, Yonghong Liu, Yidan Li, Chieh-Hsi Wu, Bin Chen, Moritz U G Kraemer, Bingying Li, Jun Cai, Bo Xu, Qiqi Yang, Ben Wang, Peng Yang, Yujun Cui, Yimeng Song, Pai Zheng, Quanyi Wang, Ottar N Bjornstad, Ruifu Yang, Bryan T Grenfell, Oliver G Pybus, Christopher Dye. Science 2020
Times Cited: 756
List of shared articlesTimes cited

Democracy and case fatality rate of COVID-19 at early stage of pandemic: a multicountry study.
Lan Yao, Minghui Li, Jim Y Wan, Scott C Howard, James E Bailey, Joyce Carolyn Graff. Environ Sci Pollut Res Int 2022
3

Global COVID-19 Pandemic Waves: Limited Lessons Learned Worldwide over the Past Year.
Yongyue Wei, Jinxing Guan, Xiao Ning, Yuelin Li, Liangmin Wei, Sipeng Shen, Ruyang Zhang, Yang Zhao, Hongbing Shen, Feng Chen. Engineering (Beijing) 2022
2

The spatial dissemination of COVID-19 and associated socio-economic consequences.
Yafei Zhang, Lin Wang, Jonathan J H Zhu, Xiaofan Wang. J R Soc Interface 2022
1

Thalassaemia is paradoxically associated with a reduced risk of in-hospital complications and mortality in COVID-19: Data from an international registry.
Ibrahim El-Battrawy, Filomena Longo, Iván J Núñez Gil, Mohammad Abumayyaleh, Barbara Gianesin, Vicente Estrada, Álvaro Aparisi, Ramón Arroyo-Espliguero, Manuela Balocco, Susanna Barella,[...]. J Cell Mol Med 2022
1


Psychological Symptom Progression in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement: A Longitudinal Study.
Xinyan Xie, Qi Liu, Kaiheng Zhu, Qi Jiang, Yanan Feng, Pei Xiao, Xiaoqian Wu, Ranran Song. Front Psychiatry 2022
0

ECG Utilization Patterns of Patients With Arrhythmias During COVID-19 Epidemic and Post-SARS-CoV-2 Eras in Shanghai, China.
Cheng Li, Mu Chen, Mohan Li, Haicheng Wang, Xiangjun Qiu, Xiaoliang Hu, Qunshan Wang, Jian Sun, Mei Yang, Yuling Zhu,[...]. Front Cardiovasc Med 2022
0

COVID-19 Containment: Comparisons and Suggestions for Global Response.
Sixiang Cheng, Yuxin Zhao, Atipatsa Chiwanda Kaminga, Xiaofen Wang, Xinping Zhang, Huilan Xu. Inquiry 2022
0

The changing pattern of common respiratory and enteric viruses among outpatient children in Shanghai, China: Two years of the COVID-19 pandemic.
Pengcheng Liu, Menghua Xu, Lijuan Lu, Ao Ma, Lingfeng Cao, Liyun Su, Niuniu Dong, Ran Jia, Xunhua Zhu, Jin Xu. J Med Virol 2022
0


China's Fight Against COVID-19: What We Have Done and What We Should Do Next?
Sixiang Cheng, Yuxin Zhao, Atipatsa Chiwanda Kaminga, Xinping Zhang, Huilan Xu. Front Public Health 2022
0

The effects of different travel modes and travel destinations on COVID-19 transmission in global cities.
Rui Zhu, Luc Anselin, Michael Batty, Mei-Po Kwan, Min Chen, Wei Luo, Tao Cheng, Che Kang Lim, Paolo Santi, Cheng Cheng,[...]. Sci Bull (Beijing) 2022
2