A citation-based method for searching scientific literature

Desmond Sutton, Karin Fuchs, Mary D'Alton, Dena Goffman. N Engl J Med 2020
Times Cited: 554Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang, Hui-Dong Chen, Jing Chen, Yun Luo, Hua Guo, Ren-Di Jiang, Mei-Qin Liu, Ying Chen, Xu-Rui Shen, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Kai Zhao, Quan-Jiao Chen, Fei Deng, Lin-Lin Liu, Bing Yan, Fa-Xian Zhan, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Zheng-Li Shi. Nature 2020
Times Cited: 7873
List of shared articlesTimes cited

Scientific effort in combating COVID-19 in obstetrics and gynecology.
R J Martinez-Portilla, M M Gil, L C Poon. Ultrasound Obstet Gynecol 2021
0