A citation-based method for searching scientific literature

Marco Vergano, Guido Bertolini, Alberto Giannini, Giuseppe R Gristina, Sergio Livigni, Giovanni Mistraletti, Luigi Riccioni, Flavia Petrini. Crit Care 2020
Times Cited: 86Chaomin Wu, Xiaoyan Chen, Yanping Cai, Jia'an Xia, Xing Zhou, Sha Xu, Hanping Huang, Li Zhang, Xia Zhou, Chunling Du, Yuye Zhang, Juan Song, Sijiao Wang, Yencheng Chao, Zeyong Yang, Jie Xu, Xin Zhou, Dechang Chen, Weining Xiong, Lei Xu, Feng Zhou, Jinjun Jiang, Chunxue Bai, Junhua Zheng, Yuanlin Song. JAMA Intern Med 2020
Times Cited: 3497
List of shared articlesTimes cited

The COVID-19 Worsening Score (COWS)-a predictive bedside tool for critical illness.
Enrico Boero, Serena Rovida, Annia Schreiber, Paola Berchialla, Lorena Charrier, Marta Maria Cravino, Marcella Converso, Paola Gollini, Mattia Puppo, Angela Gravina,[...]. Echocardiography 2021
3