A citation-based method for searching scientific literature

Ewan Hunter, David A Price, Elizabeth Murphy, Ina Schim van der Loeff, Kenneth F Baker, Dennis Lendrem, Clare Lendrem, Matthias L Schmid, Lucia Pareja-Cebrian, Andrew Welch, Brendan A I Payne, Christopher J A Duncan. Lancet 2020
Times Cited: 166Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong, Yan Zhao, Yirong Li, Xinghuan Wang, Zhiyong Peng. JAMA 2020
Times Cited: 11289
List of shared articlesTimes cited

Occupational health surveillance of healthcare workers during COVID 19 pandemic: a narrative review.
Gabriele D'Ettorre, Vincenza Pellicani, Massimo Muratore, Giancarlo Ceccarelli. Acta Biomed 2022
0