A citation-based method for searching scientific literature

Xiaoquan Lai, Minghuan Wang, Chuan Qin, Li Tan, Lusen Ran, Daiqi Chen, Han Zhang, Ke Shang, Chen Xia, Shaokang Wang, Shabei Xu, Wei Wang. JAMA Netw Open 2020
Times Cited: 219Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong, Yan Zhao, Yirong Li, Xinghuan Wang, Zhiyong Peng. JAMA 2020
Times Cited: 11289
List of shared articlesTimes cited

The experience of European hospital-based health care workers on following infection prevention and control procedures and their wellbeing during the first wave of the COVID-19 pandemic.
Denise van Hout, Paul Hutchinson, Marta Wanat, Caitlin Pilbeam, Herman Goossens, Sibyl Anthierens, Sarah Tonkin-Crine, Nina Gobat. PLoS One 2022
1