A citation-based method for searching scientific literature

Ichiro Takeuchi, Toshinao Kawai, Meika Nambu, Ohsuke Migita, Satoshi Yoshimura, Kenichi Nishimura, Takako Yoshioka, Masao Ogura, Reiko Kyodo, Hirotaka Shimizu, Shuichi Ito, Motohiro Kato, Masafumi Onodera, Kenichiro Hata, Yoichi Matsubara, Katsuhiro Arai. Clin Immunol 2020
Times Cited: 5Daniel Tegtmeyer, Maximilian Seidl, Patrick Gerner, Ulrich Baumann, Christian Klemann. Pediatr Allergy Immunol 2017
Times Cited: 32
List of shared articlesTimes cited

Intestinal outcome of bone marrow transplantation for monogenic inflammatory bowel disease.
Mari Morita, Ichiro Takeuchi, Motohiro Kato, Ohsuke Migita, Keisuke Jimbo, Hirotaka Shimizu, Satoshi Yoshimura, Daisuke Tomizawa, Toshiaki Shimizu, Kenichiro Hata,[...]. Pediatr Int 2022
0