A citation-based method for searching scientific literature

Guoli Shi, Adam D Kenney, Elena Kudryashova, Lizhi Zhang, Luanne Hall-Stoodley, Richard T Robinson, Dmitri S Kudryashov, Alex A Compton, Jacob S Yount. bioRxiv 2020
Times Cited: 9Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei, Ming-Li Yuan, Yu-Ling Zhang, Fa-Hui Dai, Yi Liu, Qi-Min Wang, Jiao-Jiao Zheng, Lin Xu, Edward C Holmes, Yong-Zhen Zhang. Nature 2020
Times Cited: 5264
No shared articles