A citation-based method for searching scientific literature

Chang-Wei Wu, Ching-Yao Yang, Yih-Leong Chang, Jin-Yuan Shih. Onco Targets Ther 2020
Times Cited: 1Akifumi Nishida, Hajime Abiru, Hideyuki Hayashi, Masataka Uetani, Keitaro Matsumoto, Tomoshi Tsuchiya, Naoya Yamasaki, Takeshi Nagayasu, Tomayoshi Hayashi, Naoe Kinoshita, Sumihisa Honda, Kazuto Ashizawa. Eur Radiol 2016
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited