A citation-based method for searching scientific literature

Stella Marie Reamon-Buettner, Anja Hackbarth, Albrecht Leonhardt, Armin Braun, Christina Ziemann. Mech Ageing Dev 2021
Times Cited: 3Jia Meng, Zhiliang Lu, Hui Liu, Lin Zhang, Shaowu Zhang, Yidong Chen, Manjeet K Rao, Yufei Huang. Methods 2014
Times Cited: 98
List of shared articlesTimes cited

Insights into the mechanism of multi-walled carbon nanotubes phytotoxicity in Arabidopsis through transcriptome and m6A methylome analysis.
Zemao Yang, Canhui Deng, Yupeng Wu, Zhigang Dai, Qing Tang, Chaohua Cheng, Ying Xu, Rong Hu, Chan Liu, Xiaojun Chen,[...]. Sci Total Environ 2021
1