A citation-based method for searching scientific literature

Zhencong Ye, Yongmei Huang, Jianhao Ke, Xiao Zhu, Shuilong Leng, Hui Luo. Biomed Pharmacother 2021
Times Cited: 28Weijia Lu, Jing Yao, Xiao Zhu, Yi Qi. Biomed Pharmacother 2021
Times Cited: 22
List of shared articlesTimes cited

Clinical and Prognostic Pan-Cancer Analysis of N6-Methyladenosine Regulators in Two Types of Hematological Malignancies: A Retrospective Study Based on TCGA and GTEx Databases.
Xiangsheng Zhang, Liye Zhong, Zhilin Zou, Guosheng Liang, Zhenye Tang, Kai Li, Shuzhen Tan, Yongmei Huang, Xiao Zhu. Front Oncol 2021
13